greco - Studiare la Bibbia

Studiare la Bibbia

Vai ai contenuti

greco

Gen 4:25 e;gnw de. Adam Euan th.n gunai/ka auvtou/ kai. sullabou/sa e;teken ui`o.n kai. evpwno,masen to. o;noma auvtou/ Shq le,gousa evxane,sthsen ga,r moi o` qeo.j spe,rma e[teron avnti. Abel o]n avpe,kteinen KainGen 4:26 kai. tw/| Shq evge,neto ui`o,j evpwno,masen de. to. o;noma auvtou/ Enwj ou-toj h;lpisen evpikalei/sqai to. o;noma kuri,ou tou/ qeou/
Torna ai contenuti